LIMAK BABYLON HOTEL & RESORTS - GRAND OPENING - NOV - 2017